2

ΦΟΡEΑΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ

Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα

Αττική, Ν. Αττικής. GR 3000003 (1.297 ha).

Στοιχεία ιδιαίτερου βιολογικού, οικολογικού
και γεωλογικού ενδιαφέροντος:

Το Εθνικό Πάρκο Σχινιά ιδρύθηκε το 2000. Ο Σχινιάς είναι το πιο ση-
μαντικό παράκτιο οικοσύστημα της Αττικής. Έχει πλούσια χλωρίδα και
πανίδα, με σπάνια και προστατευόμενα είδη. Έχει ένα παραλιακό δάσος
κουκουναριάς (αισθητικό δάσος), παράκτιες αμμοθίνες, φυσικές πηγές,
υγρότοπο, όπου σταθμεύουν πολλά αποδημητικά πουλιά. Σύμφωνα με
πρόσφατα στοιχεία, στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί 222 είδη πτηνών. 

Σπάνια φυτά:

Φριτιλάρια η λοξή, Όρχις ο αραιανθής. Στη θαλάσσια περιοχή, υπάρχουν λιβάδια Ποσειδωνίας.

Σπάνια ζώα:

Στο Σχινιά, εκτός από το τοπικό ενδημικό ψάρι Ψευδοφόξινος
του Μαραθώνα, ζουν τα εξής είδη: Κρασπεδοχελώνα, Γραμμωτή νεροχελώνα, Στικτή νεροχελώνα, Μικροτσικνιάς, Κρυπτοτσικνιάς, Φιδαετός, Βαλτόκιρκος, Αετογερακίνα, Κιρκινέζι, Μαυροκιρκίνεζο, Πετρίτης, Πετροπέρδικα, Νεροχελίδονο, Δενδροσταρήθρα, Παρδαλοκεφαλάς, Κοκκινοκεφαλάς, Ονυχοχελώνα, Σπιτόφιδο, κ.ά.

Στοιχεία ιδιαίτερου ιστορικού/αρχαιολογικού/θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Τη σπουδαιότητα της περιοχής ενισχύουν, πέραν των οικολογικών, κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες, λόγω των ιστορικών συνδέσεων (μάχη του Μαραθώνα) και των αρχαιολογικών χώρων (προϊστορικά ευρήματα, τύμβος, μουσεία). 

Γενικές και ειδικές απειλές υποβάθμισης της Προστατευόμενης Περιοχής

τουριστικοποίηση της ακτής, περιορισμένη λαθροθηρία, ρύπανση από απορρίμματα, αλλαγή χρήσης της γης, αυθαίρετη επέκταση οικισμών, υφαλμύρινση υδροφορέων. 

Υπάρχουν ζώνες αναψυχής και ζώνες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όμως δεν οργανώνονται ξεναγήσεις και δεν υλοποιούνται Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Οι σχετικές πληροφορίες για τα στοιχεία του περιβάλλοντος παρέχονται:

με ενημερωτικά φυλλάδια, με ιστοθέση.

Στοιχεία επικοινωνίας

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Ε.Μ.Π.
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, 15780 Αθήνα
Τηλ.: 210 7721592 - Fax: 210 7722899
E-mail: info@marathon-schinias.org