27

ΦΟΡEΑΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ

Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου

Θεσσαλία, Ν. Λάρισας. GR 1420004 (43.436 ha), GR 1420006 (36.454 ha).

Στοιχεία ιδιαίτερου βιολογικού, οικολογικού
και γεωλογικού ενδιαφέροντος:

Η περιοχή της πρώην λίμνης Κάρλας βρίσκεται δυτικά του Μαυροβουνίου. Κυρίως η ανάγκη σε γεωργική γη οδήγησε την πολιτεία το 1958 στην απόφαση να αποξηρανθεί η λίμνη. Οι συνέπειες της αποξήρανσης ήταν, μεταξύ άλλων, η αλλαγή του μικροκλίματος, η πτώση του υδροφόρου ορίζοντα, η υφαλμύρινση υπόγειων υδάτων, η εμφάνιση ρηγμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα, κατασκευάζεται ένας μεγάλος ταμιευτήρας, με στόχο να βελτιωθεί το μικροκλίμα της περιοχής, να εμπλουτισθεί η υπόγεια υδροφορία και να δοθούν λύσεις στις υδρευτικές ανάγκες των οικισμών και κυρίως της πόλης του Βόλου. Παρά την αποξήρανση, στους μικρούς ταμιευτήρες που παρέμειναν και χρησιμοποιούνται για πότισμα, έχει αναπτυχθεί υδρόβια βλάστηση όπου ζουν πολλά υδρόβια πουλιά. Νότια της Κάρλας, κοντά στο Βελεστίνο, βρίσκεται ο μικρός υγρότοπος του Κεφαλόβρυσου.

Σπάνια φυτά

Πρίμουλα του Σίμπθορπ, Καμπανούλα η θεσσαλική.

Σπάνια ζώα

Σφηκιάρης, Ασπροπάρης, Φιδαετός, Σαΐνι, Αετογερακίνα, Κραυγαετός, Σταυραετός, Πετρίτης, Χαλκοκουρούνα, Κιτρινοβομβίνα, Ονυχοχελώνα, Κρασπεδοχελώνα, Στικτή νεροχελώνα, κ.ά.


Στοιχεία επικοινωνίας

Όταν γραφόταν το κείμενο, ο Φορέας δεν είχε ακόμα οργανωθεί.